International sea cargo throughput (in Thousand ton)